key note

Suche nach Begriffen
Begriff Definition
key note

Grundton, Tonika

Synonyme: keynote